شاه مردان

هاعلیٌ بشرٌ کیفَ بشرٌ                                                 ربه فیهِ تجلّی و ظهرَ

زندگانی امام اول شیعیان حضرت علی (ع) و شرح فضائل و کرامات آن امام، قالب ها را در هم شکسته ، دوست و دشمن ، خودی و غیر خودی را وادار به عجز و اعتراف به سجایا و مناقب بی شمار آن وجود نازنین نموده است. گشودن درب قلعه خیبر، ولادت در خانه کعبه، دستگیری از مستمندان، حیات بی آلایش و مملو از بردباری و صبر، و بسیاری موارد دیگر ، دست مایه هایی بوده اند که در طول تاریخ، شعرا ، دانشمندان، و سلاطین مسلمان و غیر مسلمان ، از آنها مدد گرفته، عرض ارادتی به پیشگاه آن مجسمه کامل انسانیت و مردانگی نموده اند. 

يا علی مددی ده با همتی که از تو می تراود تا روسيه شود هر آنکه ...
 

/ 1 نظر / 29 بازدید
سلاله

يا علی! خجسته باد نام خداوند، نیکوترین آفریدگاران که تو را آفرید از تو در شگفت هم نمی توانم بود که دیدن بزرگی ات را، چشم کوچک من بسنده نیست ...