دريا

  وقتی دلتنگ   می شوی آسمان برايت هق هق نم می باراند  نمی دانم به کدامين گناه 

امين روزگار درنايافتنی ها يافت می شود آنم  آروزوست         نمی دانم وقتی از بالا نگاه ميکنی حقيقت برايت بسيار کوچک است

وقتی از روبرو می نگری از بزرگی اش توان ديدن نيست

پس بياييم  حقيقت را از افقهای پايين بنگريم تا نيست شدن( حق) را بر  ما   هر چه بزرگتر از واقعيت بنماياند

 حق يارتان ايمان امينتان

 

/ 0 نظر / 15 بازدید