ياران باران

ياران باران تا ديار آب تکبيرگويانه رفتند و فريادشان را تا ملکوتهانواختند
کجايند از خود دريده ها و به آسمان پيوسته ها کجايند نو جوانانی که معنی شهادت را نياموختند و فقط به تجربه قناعت کردند
کجايند جوانانيکه عشق را با خونابه وضو گرفته و آغاز می نمودند
برادران کجاييد بيشتر از هر موقعی دلها می طلبد شما را
بيايييد وايثارها را معنی کنيد از خود گذشتن وبه ديگران انديشيدن را نقاشی کنيد صحنه هايمان ديگر بی رنگ شده چشمها مان آزرده دلهامان بيش از هر موقع ديگر سرخ بودن را می طلبد !..
خوشا به حالتان که پرواز را عاشقانه بوييدين و.........................................

/ 0 نظر / 20 بازدید