ای انسان  اعتماد تنها واژه ای که در تو  معنی 

بايد بود و ديد که چگونه اين زندگی در پس ديوارها می خواهد تو را وچون تو در ان خواب سهمگين می روی نشايد که سزاوار تو باشد

شايد بايد از خيلی چيز ها بريد 

بخاطر اعتمادی که داری در پس اين زندگی حرکت می کنی و ناگه می بينی که بخاطرش چه چيزها وکسها را که از دست نداده ای و اين جاست که زندگی خود را بر باد رفته می بينی زندگی که هزاران شيرينی می توانست داشته باشد وچون تو به آنچکه بايد ايمان داشتی نگاهی نتافتی واز او غافل شدی بايد بدين .............

شنيدم صدای خوشرنگ بودن را ولی حيف که از پس آن نداشتن ها و نبودنها را لمس نکردم

وای خدايا ما تو را ميشناسيم وبس که يگانه مطلق تويی وذات حق را جز در تو نتوان معنی کرد پس گوشه چشمی بر ما عطا کن وما را از انسانهای زياده خواه و متزلزل مگردان واز آنها ....

به اميد تو.....

سفيد تر از سياهی دارد

/ 0 نظر / 4 بازدید