نقشها میماند و مانیستیم ای عجب

زندگی تکرار فرداهای ماست ای عجب که غافل ازآنیم
میرسد روزی که فردا نیستیم ای عجب که در فکر پس آن فرداییم
آنچه میماند فقط نقش نکوست اما که ناآگاه از معنای نکوییم ما
نقشها میماند و مانیستیم ای عجب حیف که نیستم در آنگه که بسرایم بیت دوم

/ 0 نظر / 147 بازدید