روح زندگی

روح زندگی در چيست ؟  سوالی که بارها از خودم پرسيدهام :در عشق هوس راحتی خوشگذرانی و و و ........

همه اينها به اندازه خود در زندگی شيرينی خاص خود را دارند البته...

کاری به اينها نداريم به نظرم واژه روح فرايندی غير ساکن مينمايد در هاليکه تمامی موارد فوق چيزی مقطعی

و در فرع زندگی بيشتر جلوه نمايی ميکنند  وزندگی اصولا دارای جريان متداوم ومنحصر به فرد خويش است

نميدانم اما بنظرم کار بارزترين نمود حيات و سر زندگی وحرکت در مسير  زندگی است

کار روحيست که با تلاتم در وجود هر انسان او را اغنا ميکند  هر چند که اين تلاتم هر از گاهی تحت تا ثير

انگيزشهای محيطی هر از گاهی تحت تاثير قرار می گيرد ديگر نم

/ 0 نظر / 10 بازدید