خبرنگار

خبرنگار واژه ای فرهنگی   ادبی   هنری   سیاسی    اقتصادی   و...وای چه تعاریف بی...

امروز هر عکس از قاب چشمش به شیوه ای می نگردش اما واقعا خبرنگار چیست وکیست؟

 معنایش در لغتنامه با چه کلماتی پیراسته وآراسته شده مفهومی سطحی است

خبرنگار یعنی برای خود نبودن وخود را محو بغیر خود کردن و در آستانه تحمل ناحقها حرف حق گفتن در واقع خبرنگار یعنی" یک کلمه حرف حق"

یک نباید دو باشد در یک موضوع نباید هر از گاهی یک نوایی باشد

کلمه باید یک رگ به نام حق داشته باشد

حرف باید زبان وصوتی به نام صداقت داشته باشد 

حق هدفی غایی که خبرنگار نفس کشیدنش به آن است

آرمان در جهان حق است وبس وهمه در تلاطم برای رسیدن به آن

چرا که حق همه چیز در عدالت آن است

و موجودی که در دنیا آزادوار بدون هیچ مسولیتی در پی آن است

تنها خبرنگار ....

واما قرآن شاهراه نجات بشری

می تواند برای خبرنگار آرمان وایده ای نو باشد

خبرنگار می تواند با معرفت والای خود در مباحث قرآنی شور وانقلابی دیگر بیافرینددر این دنیای برق رفته از نور منور قرآن ...

ارومیه ....

/ 2 نظر / 24 بازدید
سعید

بسیار زیبا وجالب بود یک سری هم به مابزن