انرژی آسمانی

 

متوقف نشو ، حرکت کن ... جاري شو ...

تو براي تغيير آفريده شده اي ، پس از تغيير و دگرگوني هراسي نداشته باش .

در تو روح خدا جريان دارد و درون تو بي نهايتي نهفته است .

خودت را بهتر بشناس تا خدا را بهتر بشناسي .

عشق الهي در تو جريان دارد . آنرا درياب و در لحظه لحظه زندگي ات از آن بهره مند شو .

بدان که تو لياقتش را داري . عاشق باش . عاشقي پاک .

و عشق را آگاهانه انتخاب کن .

عشق وجودت را همواره قدرتمندتر از گذشته بدان ، چون جزئي از خدا در درون توست .

وابسته اين دنيا نباش . خود را رها کن از هرآنچه تو را از عشق دور مي سازد .

قدر خود را بهتر بدان .

مي داني چرا انسان را " خليفه الله " مي نامند !

مأموريتي الهي بر دوش تو سپرده شده است . آنرا فراموش نکن .

و همواره مطمئن باش بزرگترين حامي و پشتيبان را داري . پس به مأموريت خويش فکر کن و با عشق قدم در راه زندگي بگذار .

بگذار همه چيز از نو دوباره شروع شود ... متولد شو ، قبل از آنکه مرگ تو را در بر گيرد .

اين بار با چشمي بينا به دنيا بنگر و عشق درونت را درياب .

بدان تو براي کامل شدن به اين دنيا آمده اي .

آمده اي تا حقايق زندگي ات را دريابي ... تو مي تواني... پس بخواه !

کافي است از عشق الهي ، وجودت بي کرانت را براي زندگي بخواهي .

با عشق زندگي کن ... از همين لحظه ...با کسی که می دانی خدا آفريده برای رسيدن .... 

/ 1 نظر / 7 بازدید
سپيد

بد نبود امين نوش زندگی گوارای کالبدت باد