زهرای بی علی

عشق من پائيز آمد مثل پار ... باز هم ما باز مانديم از بهار  ... بايد از فقدان گل خونجوش بود ... در فراق ياس مشكي پوش بود ... ياس بوي مهرباني مي دهد ... عطر دوران جواني مي دهد ... ياسها يادآور پروانه اند ... ياسها پيغمبران خانه اند ... ياس را يك شب گل ايوان ماست ... ياس تنها يك سحر مهمان ماست ... ياس را آئينه ها رو كرده اند ... ياس را پيغمبران بو كرده اند ... ياس بوي حوض كوثر مي دهد ... عطر اخلاق پيمبر مي دهد ... حضرت زهرا دلش از ياس بود ... دانه هاي اشكش از الماس بود ... داغ عطر ياس زهرا زير ماه ... مي چكانيد عطر حيدر را به چاه ... عشق محزون علي ياس است و بس ... چشم او يك چشمه الماس است و بس ... اشك مي ريزد علي مانند رود ... بر تن زهرا

/ 1 نظر / 23 بازدید
روح الله

واقعا محشر بود تحسين می کنم اين ذوق پاک ومقدست رو به ايمه اطهار خدا پشت و پناهت اگه تو تهرانی حتما يه سری به هييت ما بزن تو نارمک مسجد شيخ علی منتظرت هستم بنده حقير کنهکار روح ال.. پسر يوسف بگی بچه های مسجد آدرس اداره رو يا منزل و بهت می دن خدا نگهدار